Những câu trắc nghiệm thường gặp.

Go down

Những câu trắc nghiệm thường gặp.

Bài gửi  Admin on Fri Mar 20, 2009 5:28 pm

Câu 1 : Tiến hành 2 thí nghiệm :
- Thí nghiệm 1 : Đun sôi anlyl clorua với nước , tách bỏ lớp
hữu cơ , nhỏ tiếp vào dung dịch AgNO3 .
- Thí nghiệm 2 : Đun sôi anlyl clorua với dd NaOH , gạn bỏ
lớp hữu cơ , axit hóa phần còn lại bằng HNO3 , nhỏ tiếp vào đó
dung dịch AgNO3 .
Hiện tượng quan sát được ở cả 2 thí nghiệm trên lần lượt là :
A. có kết tủa trắng ở TN1 và không hiện tượng ở TN2 .
B. có kết tủa trắng ở cả 2 thí nghiệm .
C.không hiện tượng ở TN1 và có kết tủa trắng ở TN2 .
D. không hiện tượng ở cả 2 thí nghiệm .
Câu 2: Cho sơ đồ sau đây :
X
C2H4 Z etylenglicol
Y
X , Y , Z lần lượt là :
A. axetilen ; etan ; 1,1- đibrometan.
B. anđehit axetic ; ancol etylic ; 1,2- đibrometan.
C.etan ; ancol etylic ; 1,2- đibrometan.
D. butan ; propan ; 1,1- đibrometan.
Câu 3: Số đồng phân mạch hở ( kể cả đồng phân hình học ) của
chất có CTPT là C3H5Br là :
A.2 B.3 C.4 D.5
Câu 4: Cho các chất sau :
C6H5-CH2Cl ; CH3CHCl CH3 ; Br2CHCH3 ; CH2 = CH-CH2Cl . Tên
gọi của các chất trên lần lượt là :
A.benzyl clorua ; isopropyl clorua ;1,1-đibrometan ; anlyl clorua .
B.benzyl clorua ;2-clopropan;1,2- đibrometan ;1-cloprop -2-en .
C.phenyl clorua;isopropylclorua; 1,1-đibrometan;1-cloprop-2-en
D.benzyl clorua;n-propyl clorua;1,1-đibrometan;1-cloprop-2-en.
Câu 5: Số đồng phân dẫn xuất halogen bậc I của chất có CTPT
C4H9Cl là :
Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Nhóm hóa 11
Trắc nghiệm 11 Trang 2
A. 2 B.3 C.4 D.5
Câu 6: Khi đun nóng dẫn xuất halogen X với dung dịch NaOH
tạo thành hợp chất anđehit axetic . Tên của hợp chất X là :
A. 1,2- đibrometan
B. 1,1- đibrometan .
C. etyl clorua
D. A và B đúng .
Câu 7: Đun nóng 13,875 gam một ankyl clorua Y với dd NaOH ,
tách bỏ lớp hữu cơ , axit hóa phần còn lại bằng dd HNO3 , nhỏ tiếp
vào dd AgNO3 thấy tạo thành 21,525 gam kết tủa . CTPT của Y là
:
A. C2H5Cl B. C3H7Cl
C. C4H9Cl D. C5H11Cl .
Câu 8: Một hợp chất hữu cơ Z có % khối lượng của C , H , Cl lần
lượt là : 14,28% ; 1,19% ; 84,53% .CTPT của Z là :
A.CHCl2
B.C2H2Cl4
C.C2H4Cl2
D. một kết quả khác.
Câu 9: Cho biết công thức của các sản phẩm thu được trong phản
ứng sau:
Cl 300oC ,200atm.......... + NaOH ñaëc , dö
A. phenol và NaCl .
B. phenol , NaCl và nước .
C. natri phenolat ; NaCl và nước .
D. natri phenolat ; NaCl .
Câu 10 : Sự tách hidro halogenua của dẫn xuất halogen X có
CTPT C4H9Cl cho 2 olefin đồng phân , X là chất nào trong những
chất sau :
A. n- butyl clorua
B.sec-butyl clorua .
C. iso- butyl clorua
D.tert – butyl clorua .
Câu 11: Một ancol no, đơn chất có %H = 13,04% về khối lượng.
Công thức cấu tạo của nó là:
A. CH3-OH
Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Nhóm hóa 11
Trắc nghiệm 11 Trang 3
CH2OH
B. CH3-CH2-OH
C. CH2=CH-CH2-OH
D.
Câu 12: Oxi hóa 6g ancol no, đơn chức (X) thu được 5,8g
andehit. CTCT của (X) là:
A. CH3-CH2-OH
B. CH3-CH2-CH2-OH
C. CH3-CH2-CH2-CH2-OH
D. CH3-CH(OH) -CH3
Câu 13: Cho 28,2g hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức đồng đẳng kế
tiếp tác dụng với Na (dư) sinh ra 8,4 lit H2 (đktc). CTPT của 2
ancol là:
A. CH3-OH và CH3-CH2-OH
B. CH3-CH2-OH và C3H7OH
C. C3H7OH và C4H9OH
D. CH3-CH2-OH và C4H9OH
Câu 14: Hai hợp chất hữu cơ A và B có cùng CTPT. A phản ứng
với Na cho H2 bay ra, B không phản ứng với Na. Đốt cháy hoàn
toàn 13,8g (A) thu được 26,4g CO2 và 16,2 g H2O. Tỉ khối hơi của
A so với H2 bằng 23. Tên của A và B lần lượt là:
A. ancol etylic và dimetylete
B. ancol etylic và dietylete
C. ancol propylic và etyl metyl ete
D. ancol butylic và dietylete
Câu 15: Để điều chế etilen người ta đun nóng ancol etylic với
H2SO4đặc ở 170oC, thu được 2 lit etilen (đkc), biết H = 60% (Dancol
nguyên chất = 0,8g/ml) thì thể tích ancol cần dùng
A. 9,35 ml B. 10,5ml
C. 8,56ml D. 9ml
Câu 16 : Để phân biệt 2 lọ mất nhãn chứa phenol lỏng và etanol
người ta có thể dùng thuốc thử :
A. Dd Br2
B. Na
C. Cu(OH)2 , nhiệt độ thường
D. Tất cả đều đúng
Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Nhóm hóa 11
Trắc nghiệm 11 Trang 4
Câu 17 : Nhận biết glixerol và propan-1-ol, có thể dùng
thuốc thử là:
A. Dd NaOH
B. Kim loại Cu
C. Cu(OH)2
D. Tất cả đều đúng
Câu 18 :Chất X là hợp chất có CTPT C3H8O , tìm số lượng
đồng phân của X
A: 2 B:3 C: 4 D:5
Câu 19 : Etanol có thể tham gia phản ứng với tất cả các chất
trong nhóm chất nào sau đây ?
A. Na, HCl, NaOH
B. O2, Br2 , CuO , HBr
C. dd KMnO4 , H2SO4, K
D. Na, HBr , O2, CuO
Câu 20 : . Cho các thí nghiệm sau đây:
Thí nghiệm 1: Glixerol + Cu(OH)2
Thí nghiệm 2: Phenol + nước brom
Thí nghiệm 3: Etanol + Cu(OH)2
Các hiện tượng quan sát được là:
Thí nghiệm 1 Thí nghiệm 2 Thí nghiệm 3
A Dung dịch màu
xanh da trời
Xuất hiện kết
tủa trắng
Dung dịch màu xanh
da trời
B Kết tủa màu xanh
không tan
Xuất hiện kết
tủa trắng
Dung dịch trong suốt
C Dung dịch màu
xanh da trời
Xuất hiện kết
tủa trắng
Kết tủa màu xanh
không tan
D Kết tủa màu xanh
da trời không tan
Xuất hiện kết
tủa trắng
Dung dịch trong suốt
Câu 21: Có bao nhiêu đồng phân ancol ứng với CTPT C5H12O
A . 8 B. 7 C.6 D. 5
Câu 22: Chất nào sau đây là đồng phân của ancol iso-propylic
A. Glixerol B. propan
C. etylenglicol D. etyl metyl ete
Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Nhóm hóa 11
Trắc nghiệm 11 Trang 5
Câu 23 : Sản phẩm chính tạo thành khi đun 3-metyl butan-2-ol
với axit sunfuric đặc 170°C
A. 2- metyl but-1-en
B. 3- metyl but-1- en
C. 2- metyl but-2- en
D. 3- metyl but- 2- en
Câu 24 : Cho các chất sau: CH3OH, C2H5OH, CH3OCH3 , H2O
Trong cùng điều kiện, nhiệt độ sôi của các chất theo chiều tăng
dần là:
A. CH3OH < C2H5OH < CH3OCH3 < H2O
B. H2O < CH3OH < C2H5OH < CH3OCH3
C. CH3OCH3 < H2O < CH3OH < C2H5OH
D. CH3OCH3 < CH3OH < C2H5OH < H2O
Câu 25: Bậc của ancol n-butylic, iso-butylic, sec-butylic, tertbutylic
lần lượt là:
A. 1,1,2,3 B.1,1,3,2
C. 1,1,2,2 D.1,2,2,3
Câu 26 : Chọn câu đúng :
Cho các chất : phenol , stiren , ancol benzylic . Thuốc thử duy nhất
có thể dùng để nhận biết ba chất lỏng đựng trong ba lọ mất nhản
là :
A. Na
B. Dung dịch brom
C. Dung dịch NaOH
D. Qùy tím
Câu 27 :Chọn câu đúng :
Tên IUPAC của ancol isoamylic là :
A. 3,3-đimetylpropan-1-ol
B. 3-metylbutan-1-ol
C. 2-metylbutan-4-ol
D. Cả A , B , C đều đúng .
Câu 28: Ancol etylic có thể điều chế từ :
A. Etilen
B. Etylclorua
C. Đường glucozơ
D. cả A , B , C đều đúng .
Câu 29 : Cho bảng sau :
Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Nhóm hóa 11
Trắc nghiệm 11 Trang 6
Tên CTCT
1 Etanol A CH3CH(OH)CH(CH3)CH3
2 3-metylbutan-2-ol B CH3CH2CH2OH
3 ancol amylic C (CH3)3COH
4 ancol n- propylic D CH3CH2OH
5 ancol tertbutylic E CH3CH2CH2CH2CH2OH
Ghép tên của các chất với CTCT cho phù hợp .
1 - ; 2- ; 3- ; 4- ; 5-
Câu 30:Cho sơ đồ sau :
(X) CH3-CH2- OH (Y)
Vậy (X) và (Y) lần lượt là :
(X) (Y)
I. CH3-CHCl2 CH3-CHO
II CH3-CHO CH3-COOH
III. CH2=CH2 CH3-COOH
IV. CH3-CHO CH3-CH2-Cl
Chọn câu đúng :
A. I, II, III B. II, III, IV
C. I, IV D. I , III
Câu 31: Hợp chất X có công thức phân tử C3H6O tác dụng với
nước brôm và dd AgNO3 trong dd amoniac sinh ra Ag kim loại kết
tủa . X là hợp chất nào sau đây
A. CH2=CH-O-CH3
B. CH3CH2CH=O
C. CH3COCH3
D. CH2=CHCH2OH
Câu 32: Một thể tích hơi anđehit X mạch hở cộng hợp tối đa hai
thể tích H2 , sản phẩm B sinh ra cho tác dụng hết với Na , thu
được thể tích khí H2 đúng bằng thể tích hơi anđehit ban đầu . Biết
các thể tích khí và hơi được đo cùng nhiệt độ và áp suất .
X là chất nào sau nay ?
A. Anđehit no , đơn chức .
B. Anđehit đơn chức chưa no , có một nối đôi
C. Anđehit no , hai chức
D. Anđehit chưa no , hai chức
Câu 33: Tên nào sau đây của HCHO là sai :
A. anđehit fomic B. fomanđehit
avatar
Admin
Người Quản Trị
Người Quản Trị

Tổng số bài gửi : 167
Join date : 21/02/2009
Age : 32

Xem lý lịch thành viên http://thpthvt.forumo.biz

Về Đầu Trang Go down

Re: Những câu trắc nghiệm thường gặp.

Bài gửi  Admin on Fri Mar 20, 2009 5:29 pm

Câu 34: Tên của CH3-CO-C2H5 là :
A. axeton
B. butan-3-on
C. etyl metyl xeton
D. metylpropanon
Câu 35 Fomol ( hay fomalin ) có được khi :
A. hóa lỏng anđehit fomic
B. Cho anđehit fomic vào rượu để được dd có nồng độ từ 37-40%
C. Cho anđehit fomic vào nước để được dd có nồng độ từ 37-
40%
D. Cho anđehit fomic vào CCl4 để được dd có nồng độ từ 37-
40%
Câu 36: Số đồng phân mạch hở của C3H6O là :
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 37: Số đồng phân hợp chất cacbonyl của C5H10O là :
A. 7 B. 6 C. 5 D. 4
Câu 38: Để nhận biết andehit axetic ta có thể dùng thuốc thử là :
A. H2/Ni, t0
B. dung dịch AgNO3/NH3đun nóng
C. ddHNO3đ / H2SO4 đặc
D. quì tím
Câu 39: Khi cho 2,2-điclopropan tác dụng với dd NaOH đun nóng
thì sản phẩm hữu cơ thu được là :
A. propan-2,2-điol
B. anđehit propionic
C. axeton
D. propan-1,2-điol
Câu 40. . Cho các câu sau:
a) Andehit là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm –CHO
b) Andehit và xeton có phản ứng cộng hidro giống anken nên
chúng thuộc loại hợp chất không no
c) Andehit giống axetilen vì đều tác dụng với ddAgNO3/NH3 tạo
kết tủa
d) Andehit no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO
e) Hợp chất có công thức phân tử CnH2nO là andehit no, đơn
chức, mạch hở
Trường THPT Mạc Đĩnh Chi Nhóm hóa 11
Trắc nghiệm 11 Trang 8
Những câu đúng là trường hợp nào sau đây ?
A. a, b, c, e B. a, b, d
B. C. a, b, d, e D. Tất cả các câu trên
Câu 41. C5H10O có bao nhiêu đồng phân andehit ?
A. 2 B. 3
C. 4 D. 5
Câu 42. Andehit là chất :
A. Có tính khử
B. Có tính oxi hóa
C. Vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa
D. Không có tính khử và không có tính oxi hoá
Câu 43. Cho sơ đồ sau :
(X)
C2H2 CH3CHO
(Y)
Công thức đúng của X và Y là :
X Y
A CH3 – CH2 – OH CH2 = CH2
B CH2 = CH2 CH3 – CH2 – OH
C CH3 – COOH CH3 – COO- CH2 – CH3
D CH2 = CHCl CH2 = CH2
Câu 44. Andehit fomic thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng nào
sau đây ?
A. HCHO + H2
avatar
Admin
Người Quản Trị
Người Quản Trị

Tổng số bài gửi : 167
Join date : 21/02/2009
Age : 32

Xem lý lịch thành viên http://thpthvt.forumo.biz

Về Đầu Trang Go down

ĐÁP ÁN

Bài gửi  Admin on Fri Mar 20, 2009 5:30 pm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ án B C C A A B C B C B
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đ án B B A A C A C B D C
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Đ án A D C D A B B D B
Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Đ án B C C C C C B C B B
Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Đ án C B D A B B A C D B
avatar
Admin
Người Quản Trị
Người Quản Trị

Tổng số bài gửi : 167
Join date : 21/02/2009
Age : 32

Xem lý lịch thành viên http://thpthvt.forumo.biz

Về Đầu Trang Go down

Re: Những câu trắc nghiệm thường gặp.

Bài gửi  phamhoangphu on Thu Apr 30, 2009 8:58 am

oh, thanks admin nha!!, mjnh đang ôn thi có mấy câu hỏi đó chắc cũng ổn

phamhoangphu
Thành Viên Mới
Thành Viên Mới

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 29/04/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Những câu trắc nghiệm thường gặp.

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết