Ngữ pháp và từ vựng tieesnh anh lớp 11

Go down

Ngữ pháp và từ vựng tieesnh anh lớp 11

Bài gửi  Admin on Thu Apr 02, 2009 1:29 pm

UNIT 1: FRIENDSHIP
☺️ VOCABULARY
acquaintance (n) ngöôøi quen
admire (v) ngöôõng moä
aim (n) muïc ñích
appearance (n) veû beà ngoaøi
attraction (n) söï thu huùt
be based on (exp) döïa vaøo
benefit (n) lôïi ích
calm (a) ñieàm tónh
caring (a) chu ñaùo
change (n,v) (söï) thay ñoåi
changeable (a) coù theå thay ñoåi
chilli (n) ôùt
close (a) gaàn guõi, thaân thieát
concerned (with) (a) quan taâm
condition (n) ñieàu kieän
constancy (n) söï kieân ñònh
constant (a) kieân ñònh
crooked (a) cong
customs officer (n) nhaân vieân haûi
quan
delighted (a) vui möøng
enthusiasm (n) loøng nhieät tình
exist (v) toàn taïi
feature (n) ñaëc ñieåm
forehead (n) traùn
generous (a) roäng raõi, roäng löôïng
get out of (v) ra khoûi (xe)
give-and-take (n) söï nhöôøng nhòn
good-looking (a) deã nhìn
good-natured (a) toát buïng
gossip (v) ngoài leâ ñoâi maùch
height (n) chieàu cao
helpful (a) giuùp ñôõ, giuùp ích
honest (a) trung thöïc
hospitable (a) hieáu khaùch
humorous (a) haøi höôùc
in common (exp) chung
incapable (of) (a) khoâng theå
influence (v) aûnh höôûng
insist on (v) khaêng khaêng
jam (n) möùt
joke (n,v) (lôøi) noùi ñuøa
journalist (n) phoùng vieân
joy (n) nieàm vui
jump (v) nhaûy
last (v) keùo daøi
lasting (a) beàn vöõng
lifelong (a) suoát ñôøi
like (n) sôû thích
loyal (a) trung thaønh
loyalty (n) loøng trung thaønh
medium (a) trung bình
mix (v) troän
modest (a) khieâm toán
mushroom (n) maám
mutual (a) laãn nhau
oval (a) coù hình traùi xoan
patient (a) kieân nhaãn
personality (n) tích caùch, phaåm chaát
pleasant (a) vui veû
pleasure (n) nieàm vui thích
principle (n) nguyeân taéc
pursuit (n) möu caàu
quality (n) phaåm chaát
quick-witted (a) nhanh trí
relationship (n) moái quan heä
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy
Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 2
remain (v) vaãn (coøn)
Residential Area (n) khu daân cö
rumour (n) lôøi ñoàn
secret (n) bí maät
selfish (a) ích kyû
sense of humour (n) oùc haøi höôùc
share (v) chia seû
sincere (a) thaønh thaät
sorrow (n) noãi buoàn
studious (a) chaêm chæ
suspicion (n) söï nghi ngôø
suspicious (a) nghi ngôø
sympathy (n) söï thoâng caûm
take up (v) ñeà caäp ñeán
trust (n,v) söï tin töôûng
uncertain (a) khoâng chaéc chaén
understanding (a) thaáu hieåu
unselfishness (n) tính khoâng ích kyû
☺️ GRAMMAR
1. Infinitive with to (Ñoäng töø nguyeân maãu coù to)
1.1 Sau tuùc töø cuûa ñoäng töø:
Ex: The teacher told me to do this exercise. (Thaày baûo toâi laøm baøi taäp naøy.)
S V O to V
 advise (khuyeân), allow, permit (cho pheùp), ask (yeâu caàu),
invite (môøi), tell (baûo, keå), order (ra leänh), …
1.2 Sau moät soá tính töø:
able (coù theå), unable (khoâng theå), happy (vui veû), delighted (vui möøng), easy
(deã), lovely (thuù vò, hay), glad (vui), sorry (tieác), anxious (noùng loøng), content
(baèng loøng), afraid (sôï), eager (haùo höùc), amazed (ngaïc nhieân), pleased (haøi
loøng), disappointed (thaát voïng), surprised (ngaïc nhieân), certain (chaéc chaén),
willing (saün loøng), …
Ex: I am glad to know you are successful. (Toâi vui khi bieát baïn thaønh coâng.)
S be adj to V
1.3 Trong caáu truùc: S + be + too + adj + to V (quaù … neân khoâng theå …)
Ex: He is too old to run fast. (OÂng aáy quaù giaø neân khoâng theå chaïy nhanh.)
S be too adj to V
1.4 Sau moät soá ñoäng töø:
want (muoán), expect (mong chôø, kyø voïng), refuse (töø choái), hope (hy voïng),
decide (quyeát ñònh), agree (ñoàng yù), plan (döï ñònh), would like (muoán), fail
(thaát baïi, hoûng), learn (hoïc), afford (coù ñuû khaû naêng/ñieàu kieän), manage (xoay
sôû), demand (ñoøi hoûi, yeâu caàu), prepare (chuaån bò), promise (höùa), wish (ao
öôùc), begin/start (baét ñaàu), mean (ñònh), …
Ex: They want to make friends with me. (Hoï muoán keát baïn vôùi toâi.)
S V to V
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy
Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 3
1.5 Sau danh töø hoaëc ñaïi töø thay theá cho meänh ñeà quan heä (baét ñaàu baèng
who/whom/which/that):
Ex: There is a lot of housework which I should do.
---> There is a lot of housework to do. (Coù nhieàu vieäc nhaø caàn laøm.)
Have you got anything that you can read?
---> Have you got anything to read? (Baïn coù gì ñoïc khoâng?)
2. Infinitive without to (Ñoäng töø nguyeân maãu khoâng coù to)
Ñöôïc duøng:
2.1 Sau caùc ñoäng töø:
can, could, will, would, shall, should, may, might, must, ought to, have to,
would rather, had better
Ex: He can speak three languages. (Anh ta coù theå noùi ba thöù tieáng.)
2.2 Sau tuùc töø cuûa ñoäng töø:
Ex: I watched them get out of the car. (Toâi thaáy hoï ra khoûi xe hôi.)
He made his daughter stay home. (OÂng ta baét buoäc con gaùi ôû nhaø.)
She let him go. (Coâ aáy ñeå anh ta ñi.)
S V O V0
V:feel (caûm thaáy), hear (nghe), see (gaëp), watch (thaáy), smell (ngöûi thaáy)
make (baét buoäc), let (ñeå cho)
* LÖU YÙ:
- So saùnh söï khaùc nhau giöõa muïc 1.1 vaø 2.2.
- Neáu ñoäng töø trong caâu ôû daïng bò ñoäng (be + V3/ed), duøng to V theo sau, tröø
ñoäng töø “let” (ñöôïc ñoåi thaønh “be allowed”).
Ex: (a) They were watched to get out of the car.
(b) His daughter was made to stay home.
(c) He was allowed to go.
S be + V3/ed to V
UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES
☺️ VOCABULARY
affect (v) aûnh höôûng
appreciate (v) traân troïng
attitude (n) thaùi ñoä
bake (v) nöôùng
break out (v) xaûy ra baát thình lình
carry (v) mang
complain (v) phaøn naøn
complaint (n) lôøi phaøn naøn
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy
Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 4
contain (v) chöùa, ñöïng
cottage (n) nhaø tranh
destroy (v) phaù huûy, tieâu huûy
dollar note (n) tieàn giaáy ñoâla
embarrassing (a) ngöôïng nguøng,
luùng tuùng
embrace (v) oâm
escape (v) thoaùt khoûi
experience (n) traûi nghieäm
fail (v) rôùt, hoûng
floppy (a) meàm
glance at (v) lieác nhìn
grow up (v) lôùn leân
idol (n) thaàn töôïng
imitate (v) baét chöôùc
make a fuss (v) laøm aàm ó
marriage (n) hoân nhaân
memorable (a) ñaùng nhôù
novel (n) tieåu thuyeát
own (v) sôû höõu
package (n) böu kieän
protect (v) baûo veä
purse (n) caùi ví
realise (v) nhaän ra
replace (v) thay theá
rescue (v) cöùu nguy, cöùu hoä
scream (v) la heùt
set off (v) leân ñöôøng
shine (v) chieáu saùng
shy (a) maéc côõ, beõn leõn
sneaky (a) leùn luùt
terrified (a) kinh haõi
thief (n) teân troäm
turn away (v) quay ñi, boû ñi
turtle (n) con ruøa
unforgetable (a) khoâng theå queân
wad (n) naém tieàn
wave (v) vaåy tay
☺️ GRAMMAR
1. Present simple (Hieän taïi ñôn)
Thì hieän taïi ñôn ñöôïc duøng ñeå dieãn taû:
1.1 Moät thoùi quen, moät haønh ñoäng ñöôïc laëp ñi laëp laïi thöôøng xuyeân. Trong
caâu thöôøng coù caùc traïng töø: always, often, usually, sometimes, seldom, rarely,
every day/week/month …
Ex: Mary often gets up early. (Mary thöôøng thöùc daäy sôùm.)
1.2 Moät söï thaät luùc naøo cuõng ñuùng hay moät chaân lyù.
Ex: The sun rises in the east. (Maët trôøi moïc höôùng ñoâng.)
1.3 Moät haønh ñoäng trong töông lai ñaõ ñöôïc ñöa vaøo chöông trình, keá hoaïch.
Ex: The football match begins at 5pm. (Traän boùng ñaù baét ñaàu luùc 5g chieàu.)
1.4 Söï vieäc, caâu chuyeän ñaõ xaûy ra (seõ loâi cuoán ngöôøi nghe/ñoïc hôn laø duøng
quaù khöù ñôn)
Ex: In my dream, I see a fairy. She and I fly around the world.
(Trong mô, toâi gaëp moät coâ tieân. Coâ tieân vaø toâi bay voøng quanh theá giôùi.)
2. Past simple (Quaù khöù ñôn)
Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTC) Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy
Hoïc, hoïc nöõa, hoïc maõi!!! Trang 5
Thì QKÑ duøng ñeå dieãn taû haønh ñoäng ñaõ xaûy ra vaø hoaøn taát trong quaù khöù vôùi
thôøi gian ñöôïc xaùc ñònh roõ. Caùc traïng töø thöôøng ñi keøm: yesterday, ago, last
week/month/year, in the past, in 1990, …
Ex: Uncle Ho passed away in 1969. (Baùc Hoà qua ñôøi vaøo naêm 1969.)
3. Past progressive (Quaù khöù tieáp dieãn)
Thì QKTD duøng ñeå dieãn taû:
3.1 Moät haønh ñoäng xaûy ra (vaø keùo daøi) vaøo moät thôøi ñieåm hoaëc moät khoaûng
thôøi gian trong quaù khöù.
Ex: I was studying her lesson at 7 last night. (7g toái qua, toâi ñang hoïc baøi)
3.2 Moät haønh ñoäng ñang xaûy ra (V-ing) ôû quaù khöù thì coù moät haønh ñoäng khaùc
xen vaøo (V2/ed).
Ex: He was sleeping when I came. (Anh ta ñang nguû khi toâi ñeán.)
3.3 Hai haønh ñoäng dieãn ra song song cuøng luùc trong quaù khöù.
Ex: While I was doing my homework, my younger brother was watching TV.
(Trong khi toâi ñang laøm baøi taäp veà nhaø thì em trai toâi ñang xem tivi.)
4. Past perfect (Quaù khöù hoaøn thaønh)
Thì QKHT duøng ñeå dieãn taû:
4.1 Moät haønh ñoäng xaûy ra vaø hoaøn taát tröôùc moät thôøi ñieåm hoaëc moät haønh
ñoäng khaùc trong quaù khöù (haønh ñoäng tröôùc duøng HAD + V3/ed, haønh ñoäng sau
duøng V2/ed).
Ex: Lucie had learned English before she came to England.
(Lucie hoïc tieáng Anh tröôùc khi coâ aáy ñeán nöôùc Anh.)
4.2 Moät haønh ñoäng ñaõ xaûy ra nhöng chöa hoaøn thaønh, tính ñeán moät thôøi ñieåm
naøo ñoù trong quaù khöù.
Ex: By the time I left that school, I had taught there for ten years.
(Tôùi luùc toâi rôøi ngoâi tröôøng aáy, toâi ñaõ daïy ñöôïc 10 naêm.)
* LÖU YÙ: Ñoïc kyõ muïc 3.2 vaø muïc 4.
UNIT 3: A PARTY
☺️ VOCABULARY
accidentally (adv) tình côø
blow out (v) thoåi taét
budget (n) ngaân saùch
candle (n) ñeøn caày, neán
celebrate (v) toå chöùc, laøm leã kyû nieäm
clap (v) voã tay
count on (v) troâng chôø vaøo
decorate (v) trang trí
decoration (n) söï/ñoà trang trí
avatar
Admin
Người Quản Trị
Người Quản Trị

Tổng số bài gửi : 167
Join date : 21/02/2009
Age : 32

Xem lý lịch thành viên http://thpthvt.forumo.biz

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết